REGULAMIN Kręgielni „FANKULA”

Szanowni Państwo informujemy, iż niniejszy Regulamin opracowaliśmy w trosce o Państwa bezpieczeństwo i zapewnienie odpowiedniego komfortu korzystania z oferty usług w FANKULA. Mając na uwadze podstawowe zasady polityki naszej firmy, a w szczególności dbałość o osiągnięcie zadowolenia naszych Klientów, z jakości świadczonych usług, prosimy o zapoznanie się z poniższymi punktami i zastosowanie się do wskazanych w nich regulacji.

 

 1. Część ogólna

 

 1. Każdy klient FANKULA zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem obiektu przed skorzystaniem z jego usług. Zakup usługi na terenie FANKULA oznacza automatycznie akceptację oraz podporządkowanie się wymogom niniejszego Regulaminu.
 2. Klienci chcący skorzystać z usług oferowanych w naszym obiekcie zobowiązani są do uiszczenia opłaty za te usługi zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem.
 3. FANKULA jest otwarta od poniedziałku do niedzieli od godz.12.oo do 23.oo w piątki, soboty niedziele do 24.oo (do ostatniego Klienta).
 4. Usługi zarezerwowane telefonicznie lub osobiście należy wykupić nie później niż 10min przed ustaloną godziną. Po upływie terminu wskazanego do odbioru zarezerwowanej usługi, rezerwacja nie jest gwarantowana.
 5. Pierwszeństwo do zajęcia stolika mają osoby, które uprzednio dokonały rezerwacji.
 6. Obsługa zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu usługi zniżkowej, legitymacja studencka, legitymacja uczniowska, karta dużej rodziny itp.) i/lub promocji organizowanych przez FANKULA bądź podmioty zewnętrzne.
 7. Obsługa ma prawo wyprosić osoby zajmujące stolik, które nie dokonały zamówienia z oferty FANKULA.
 8. Obsługa zastrzega sobie prawo sprawdzenia tożsamości klientów korzystających ze zniżek (dokument uprawniający do zakupu usługi zniżkowej, legitymacja studencka, legitymacja uczniowska, karta dużej rodziny itp.) i/lub promocji organizowanych przez FANKULA bądź podmioty zewnętrzne.
 9. Dzieci do lat 12 mogą przebywać na terenie obiektu wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 10. Grupy zorganizowane złożone z dzieci poniżej 12 roku życia muszą mieć, co najmniej jednego opiekuna przypadającego dla 15 uczestników, odpowiedzialnego za swoich podopiecznych przez cały czas przebywania na terenie obiektu.
 11. Prawo wstępu na IMPREZY organizowane w FANKULA mają wyłącznie osoby powyżej 19 roku życia w piątki oraz powyżej 21 roku życia w soboty.
 12. Na terenie naszego obiektu obowiązuje całkowity zakaz:
 • palenia tytoniu, poza wyznaczonym do tego miejscem,
 • wnoszenia żywności i napojów zakupionych poza FANKULA oraz RESTAURACJA HOTELOWA,
 • wnoszenia do obiektu oraz zażywania środków odurzających lub psychotropowych,
 • wnoszenia broni oraz materiałów wybuchowych, pirotechnicznych, bądź innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu naszych Gości,
 • przebywania osób w stanie nietrzeźwym lub znajdujących się pod widocznym wpływem środków odurzających lub psychotropowych,
 • wprowadzania zwierząt (z wyjątkiem psów przewodników osób niewidomych),
 • wstępu do pomieszczeń oznaczonych, jako służbowe,
 • agresywnego zachowywania się, prowokacyjnych albo w inny sposób stwarzających

zagrożenie dla pozostałych Klientów,

 • wprowadzania rowerów, deskorolek oraz innych pojazdów jedno lub dwu śladowych, a także wjazdu na rowerze, rolkach i wrotkach.
 • Nieposiadania stosownego ubrania, za niestosowne ubranie uważa się w szczególności dresy, czapeczki bejsbolowe, szaliki, kominiarki, stroje z emblematami i nazwami klubów sportowych oraz inne elementy ubioru lub przedmioty utrudniające identyfikację osoby z wyjątkiem sytuacji związanych z organizacja imprez itp. i uzgodnionych z obsługą.
 • Głoszenia i prezentowania: haseł, symboli, treści obscenicznych, wulgarnych, obraźliwych, rasistowskich itp.
 1. Zastrzegamy możliwość usunięcia z obiektu osób naruszających swym zachowaniem niniejszy regulamin oraz porządek lub zasady bezpieczeństwa obowiązujące w naszym obiekcie, a w szczególności zakłócających korzystanie z naszego obiektu przez innych Klientów.
 2. W uzasadnionych przypadkach obsługa obiektu ma prawo sprawdzić stan trzeźwości osoby korzystającej z obiektu. Odmowa poddania się badaniu trzeźwości jest równoznaczna z uznaniem tej osoby za znajdująca się pod znacznym wpływem alkoholu.
 3. W przypadku wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub doznania jakiegokolwiek uszczerbku na zdrowiu, właściciel obiektu lub ubezpieczyciel ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu.
 4. Teren FANKULA jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawa do pociągnięcia do odpowiedzialności w stosunku do użytkowników, którzy nie stosują się do regulaminu oraz instrukcji. FANKULA gwarantuje, iż monitoring powadzony jest w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników.
 5. Apelujemy do wszystkich Klientów, aby przestrzegali podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie naszego obiektu, a w szczególności korzystali z wszelkich urządzeń i przedmiotów znajdujących się w obiekcie w sposób zgodny z ich przeznaczeniem. W razie jakichkolwiek wątpliwości w tym zakresie zaleca się uprzednią konsultację z obsługą FANKULA. Dyrekcja zwraca się jednocześnie z prośbą o zgłaszanie obsłudze wszelkich sytuacji mogących powodować naruszenie porządku bądź zagrażających bezpieczeństwu.
 6. W przypadku zaistnienia jakiegokolwiek wypadku na terenie obiektu, należy bezzwłocznie zawiadomić Obsługę, co pozwoli na natychmiastowe udzielenie pomocy osobom poszkodowanym i zapewnienie bezpieczeństwa pozostałym Gościom.
 7. FANKULA nie odpowiada za wypadki spowodowane nieprzestrzeganiem regulaminu obiektu, instrukcji oraz poleceń upoważnionego personelu.
 8. W przypadku imprez, w których uczestniczyć można jedynie za uprzednim okazaniem odpowiedniego biletu/zaproszenia lub innego podobnego dokumentu, FANKULA zastrzega sobie możliwość utrwalania obrazu i dźwięku za pomocą przystosowanych do tego celu urządzeń. FANKULA będzie uprawnione do wykorzystania tak stworzonych obrazów i nagrań w celach zgodnych z przepisami prawa w celach marketingowych.
 9. W szczególnych przypadkach Dyrekcja może podjąć decyzję o częściowym lub całkowitym wyłączeniu obiektu z użytkowania lub o zmianie godzin jego otwarcia.

 

 1. Zasady korzystania z kręgielni FANKULA

 

 1. Przy korzystaniu z torów należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania, poleceń i informacji udzielanych przez pracowników kręgielni.
 2. Wszelkie problemy techniczne związane z funkcjonowaniem kręgielni należy niezwłocznie zgłaszać obsłudze.
 3. W strefie rozbiegu (na torze) może przebywać jednorazowo tylko jeden gracz.
 4. Gracze zobowiązani są do korzystania tylko z obuwia specjalistycznego przeznaczonego do gry w kręgle, które są zobowiązani wypożyczyć od obsługi kręgielni. Za wypożyczenie obuwia pobierana jest opłata w wysokości ustalonej w cenniku kręgielni. Obowiązek ten nie dotyczy graczy posiadających własne obuwie specjalistyczne.
 5. W przypadku wystąpienia awarii maszyny, obowiązuje bezwzględny zakaz wykonywania rzutów.
 6. Gracz zobowiązany jest do dobrania odpowiedniej kuli do rozmiarów dłoni.
 7. W przypadku rezerwacji toru, należy zgłosić się na 10 min przed rozpoczęciem gry, jeżeli klient nie przyjdzie o wyznaczonej porze, rezerwacja może zostać anulowana, a tor odsprzedany.
 8. Opiekun grupy po wejściu na teren kręgielni zobowiązany jest skontaktować się z obsługą celem ustalenia zasad korzystania z urządzeń kręgielni
 9. Osoby o niestabilnym stanie zdrowia powinny korzystać z kręgielni oraz urządzeń ze szczególną ostrożnością (lub po skonsultowaniu się ze swoim lekarzem). Za negatywne skutki zdrowotne przebywania na terenie obiektu tych osób FANKULA nie ponosi odpowiedzialności.
 10. Wszelkie skaleczenia, urazy, pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi kręgielni
 11. System bumper (zapory, płotki) załączany jest tylko dzieciom, które nie ukończyły lat 12-tu.
 12. Na podajniku nie może znajdować się więcej niż 8 kul
 13. Każda osoba chcąca dokonać rezerwacji toru wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez obsługę FANKULA do celów przeprowadzenia procesu rezerwacji oraz udziela zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

 

 1. Odpowiedzialność i kary

 

 1. Osoby dopuszczające się kradzieży, zniszczenia bądź zagubienia elementów wyposażenia obiektu odpowiadają finansowo za wyrządzane szkody, a w przypadku osób niepełnoletnich obciążeni będą ich prawni opiekunowie. Wysokość kary będzie ustalana indywidualnie odpowiednio wg wyceny kosztorysowej, faktur zakupu czy ustalonej formy rozliczenia.
 2. Osoby pozostawiające po sobie wszelkie nieczystości będą obciążone karą 100 zł.
 3. Wszelkie przypadki kradzieży oraz celowego wyrządzania szkód będą niezwłocznie zgłaszane odpowiednim organom ścigania.
 4. FANKULA nie ponosi odpowiedzialności za zagubione lub pozostawione na terenie obiektu bez opieki przedmioty oraz pieniądze.
 5. W przypadku korzystania przez Klienta z własnego sprzętu FANKULA nie odpowiada za jego ewentualne zniszczenie.

 

 1. Informacje końcowe

 

 1. Wszelkie reklamacje związane z oferowanymi usługami, powinny być zgłaszane obsłudze niezwłocznie po ich zauważeniu, jeszcze w trakcie jej trwania. Reklamacje składane po dniu korzystania z usługi nie będą rozpatrywane. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 10 dni roboczych.
 2. Dyrekcja i obsługa, w trosce o bezpieczeństwo i komfort naszych Klientów, informuje jednocześnie, iż gotowi jesteśmy służyć dodatkową informacją i pomocą w rozwiązaniu wszelkich zaistniałych problemów oraz ewentualnych kwestii spornych, bądź zagadnień nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
 3. Wszelkie uwagi, reklamacje i zastrzeżenia, a także wyrazy zadowolenia można składać mailowo na adres: kierownik@fankula.pl lub pisemnie w barze.

 

 

 

 

CENNIK kręgielni obowiązuje od 1.07 do 31.12.2018 (stawki brutto)

CENY ZA 1 GODZINĘ GRY ZA 1 TOR (MAX. 8 OSÓB)

Od poniedziałku do czwartku  do godziny 18.oo – 40 PLN

Od poniedziałku do czwartku  po godzinie 18.oo – 60 PLN

Od piątku do soboty do godziny 18.oo – 60 PLN

Od piątku do soboty po godzinie 18.oo – 70 PLN

Niedziela  60 PLN

Możliwość dokupienia 30 min gry.

WYPOŻYCZENIE OBUWIA: 3 PLN

STAWKA ZA 1 GRĘ :  12 PLN, ulgowa – 8 PLN dla osób poniżej 25 roku

STUDENCKIE GRANIE 1 godz./tor :

poniedziałki i środy do godziny 18.oo – 30 PLN po godzinie 18.oo – 40 PLN  KRĘGLE DLA SENIORA 1 godz./tor : Poniedziałek do godziny 18.oo – 30 PLN

KARTA DUŻEJ RODZINY 1 godz./1 tor:

Od poniedziałku do czwartku  do godziny 18.oo – 20 PLN

Od piątku do soboty do godziny 18.oo – 45 PLN

Dla zorganizowanych grup lub firm – możliwość otwarcia wcześniej w ustalonej  godzinie oraz indywidualnie ustalanie ceny.